.ماشینکاری پوسته گیربکس  در این واحد صنعتی انجام شده است.

پوسته گیربکس