. تمام مراحل طراحی و ساخت در این واحد و بدست توانای نیروهای کارامد صورت گرفته است