.تولید کاورها و جعبه های بردهای الکترونیکی در این واحد انجام شده است