ساخت قطعات محفظه احتراق موتور وارتسیلا برای اولین بار در کشور و دارای تاییدیه عملکرد