توانایی ماشینکاری

توانایی ماشینکاری

 

عمل برش فلزات حاصل حرکت نسبی بین ابزار برشی و قطعه کار می باشد که در نتیجه آن مقداری از فلز، به عمق برش و به شکل براده از قطعه کار جدا می شود. در ماشینهای ابزار حرکت هایی که مورد نیاز می باشد با توجه به نوع عمل ماشینکاری مشخص می شوند و حرکت برش و حرکت تغذیه ممکن است به ابزار یا قطعه کار اختصاص پیدا کند.

آگاهی از نیروها و سرعت­های مورد نیاز به هنگام ماشینکاری، اساس طراحی یک ماشین ابزار را تشکیل میدهد. هنگام ماشینکاری، مقاومتی که قطعه کار در برابر تغییر شکل از خود نشان می دهد، بصورت یک نیروی برشی روی ابزار اثر می کند و عکس العملهای این نیروها به قطعه کار وارد می شود.

تراشکاری

 

معمولیترین عملیات ماشینکاری که توسط دستگاه تراش انجام میگیرد عمل روتراشی، مخروط تراشی، داخل تراشی، پیشانی تراشی و پیچ تراشی است که در اثر گردش قطعه کار ( حرکت اصلی) و حرکت ابزار (حرکت تغذیه) انجام میگیرد.

طرح هندسی ابزار برشی (حتی ابزار برشی تک لبه) در کمال تعجب موضوع پیچیده ای است که تعیین سطوح و زوایای آن کار نسبتا دشوار است. در ساده ترین حالت میتوان ابزار برشی را مانند یک گوه فرض کرد. (برش مستقیم یا متعامد) که در این حالت لبه برنده ابزار صاف بوده و به طور مستقیم درگیر شود.

 

معرفی سطوح قطعه کار

 

سطح ماشینکاری شده (سطح کار شده):

سطحی است که پس از براده برداری روی قطعه ظاهر میشود.

سطح گذرا:

سطحی است که بطور مستقیم زیر لبه برنده ابزار قرار میگیرد و گذرا و در حال جدا شدن از قطعه کار است.

سطح کار:

سطحی است که قطعه کار قبل از براده برداری به آن محدود میشود. (سطح نتراشیده شده قطعه کار)

 

هندسه ابزار برشی و اثرات آن در تراشکاری

 

قلم که به فرم گوه می باشد اساسا متشکل از دو سطح است که از تقاطع آنها لبه برنده قلم بوجود می آید سطحی که براده با تکیه به آن از قطعه جدا می شود سطح براده یا سطح روی قلم نامیده می شود سطحی که باید نسبت به سطوح تراشیده شده قطعه کار آزاد باشد به سطح آزاد یا سطوح بغل یا پشت قلم معروف است .

یکی از متغیرهای بسیار مهم در تراش زاویه جلوی قلم است که در تراش متعامد نسبت به امتداد عمود بر سطح براده برداری شده سنجیده می شود که به زاویه براده معروف است. سطح آزاد در براده برداری نقش ندارد ولی زاویه بین سطح آزاد و سطح تراشیده شده زاویه آزاد خوانده می شود، تاثیر مستقیم روی نرخ فرسودگی قلم دارد.

 

جهت مطالعه کامل، جزوه توانایی ماشینکاری را دانلود نمایید.